Impuls Logo
 
 


Deep Democracy
Impulsklas
Tweedaagse Oplossingsgericht Werken
Aanbod Impuls voor Primair Onderwijs
Opleiding Oplossingsgericht en Systemisch Werken voor Onderwijsprofessionals
Samenwerking Impuls met HTTGO
Opleidingen tot Coach en Leidinggevende
Oplossingen voor passend onderwijs
In één dag in beweging
Nieuwsbrief 'Lastige Groep'
'Lastige groepen'
Lastige groepen: uit de praktijk
Een professionele schoolcultuur
Het werkt, maar hoe?
Ervaring cursist OG coachen
Over de Impuls-nieuwsbrief
'Lastige groepen'

Soms bent u als directeur of leerkracht na vele pogingen tot verbetering handelingsverlegen in het omgaan met een deel van de leerlingen in een groep. Ervaart u teveel onrust in de groep? Bemoeien kinderen zich constant met elkaar? Zijn ze brutaal naar de leerkrachten en negeren de regels? Lijkt het op dit moment onmogelijk te differentiëren in de groep en kinderen op didactisch gebied te bieden wat ze nodig hebben? Komt de leerkracht door permanent handhaven onvoldoende toe aan effectieve leertijd?

Een gegeven is dat elke ‘lastige groep’ in wezen bestaat uit een verzameling individuele kinderen, die allemaal aandacht en onderwijs behoeven, maar daar door de gecreëerde omstandigheden nauwelijks aan toe komen. Vaak wakkert de inmiddels moegestreden en gefrustreerde reactie van de school en haar leerkrachten en het stempel van lastige groep juist het negatieve gedrag aan, waardoor de situatie zichzelf in stand houdt en zelfs verslechtert.

Impuls reikt u de helpende hand…

Impuls Organisatieadvies biedt een effectief en succesvol coachingstraject tot het verbeteren van de gedragspatronen in een ‘lastige groep’. Dat doen we door op een oplossingsgerichte manier naar de situatie en de achterliggende vraag te kijken. Na een zorgvuldig intaketraject werken we in het coachingstraject in de ‘lastige’ groep aan verschillende preventieve en curatieve doelen en resultaten:
 
-      de betrokken leerkrachten zijn beter in staat de groep professioneel te hanteren en voelen zich weer competent in het omgaan met hun groep
-      de betrokken leerkrachten krijgen praktische handvatten en instrumenten waarmee zij direct aan de slag kunnen
-      de sfeer in de groep is verbeterd als gevolg van een aantal gerichte interventies. Hierdoor zijn ouders tevreden over de aanpak van de school  en gaan kinderen en leerkrachten weer met plezier naar school
-      ouders worden in het traject betrokken
-      de directie wordt geadviseerd over wat er nodig is om in de toekomst preventiever te kunnen handelen in soortgelijke situaties.
 
Het traject neemt in de meeste gevallen 2 tot 4 maanden in beslag, waarbij de intensiteit van de coaching naar verloop van tijd afneemt. De uitvoering is gericht op begeleiding van de leerkrachten in het omgaan met de ‘lastige’ groep. Respect naar elkaar vormt de basis en zowel leerkracht als kinderen gaan meer kijken naar positief gedrag in plaats van naar wat er allemaal niet goed gaat. Wat kan de klas al wel? Wat gaat er in de dynamiek al wel goed?
 

Via spelletjes en methodieken wordt gewerkt aan het doorbreken van rolpatronen van kinderen en is er aandacht voor het verbeteren van de groepsdynamiek in de klas. Co-teaching wordt waar nodig toegepast, zodat de begeleider aan de leerkracht laat zien hoe zij de groep in een positieve ontwikkeling kan krijgen. Ook kan, in overleg met de school, een ouderbijeenkomst worden georganiseerd om de ouders te betrekken in het traject. Naast het groepstraject bestaat de mogelijkheid extra individuele trajecten met kinderen in te zetten met gebruik van de Kids’ Skills methode. De directeur blijft als eindverantwoordelijke van de school betrokken in het project. Het verwezenlijken van bovenstaande doelen wordt zichtbaar gemaakt door het doen van voor- en nameting. Uiteraard is iedere situatie op een school anders en wordt per situatie een passend plan gemaakt.

Voor wie: leerkrachten of schoolteams in het primair onderwijs die problemen ervaren bij het professioneel hanteren van een zgn. ‘lastige groep’.

Wat: globaal wordt het volgende proces doorlopen:
  1. intakegesprek waarin de situatie wordt verkend. We kijken met name naar wat er eerder al is gebeurd, wat (wel) werkt en welk gedrag we beogen te bereiken bij leerlingen leerkrachten en ouders rond de betreffende groep.
  2. opstellen plan. Hierin worden verschillende opties overwogen zoals het werken met de schaalvraag op groepsniveau, individuele leerlingtrajecten en ‘supportgroep’-aanpak rond sfeerverbetering en verbetering pedagogisch klimaat. Dit plan wordt voorgelegd aan de directie.
  3. uitvoering van het plan. Hierbij kunnen de volgende vormen van ondersteuning ingezet worden:
   1. co-teaching
   2. coaching
   3. Oplossingsgerichte School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
Hoe: U mag van ons verwachten dat wij op maat werken. Wij hanteren steeds de oplossingsgerichte uitgangspunten. Dat betekent dat we zorgen voor veiligheid en steeds uitgaan van positieve kwaliteiten en wat er wel goed verloopt en daarop in kleine stappen verder bouwen.
 
Een traject ‘Lastige groep’ kan er als volgt uitzien:

Intake:
1,5 uur
Groepsinterventie:
20 uur
Ouderavond:
4 uur
Coaching :
1,5 per sessie; schatting: 5 sessies nodig

Aanvullend kan nog gedacht worden aan het maken van beeldmateriaal voor de ouderavond of teambespreking. Bewerken beeldmateriaal kost ongeveer 4 uur.
 
Impuls biedt naast deze interventie ook verdiepingstrainingen aan op gebied van lastige groepen.

info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com